اردیبهشت ماه 99

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

عفونی

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

6/2 دکتر سلیمانی ساعت 18

13/2 دکتر سبز ساعت 5

20/2 دکتر سبز ساعت 5

 

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

7/2 دکتر سلیمانی ساعت18

21/2 دکتر سبز ساعت 5

14/2 دکتر محمدی ساعت 18

28/2 دکتر محمدی ساعت 18

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکترستایش ساعت 10

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

8/2 دکتر سلیمانی ساعت 18

1 .2 دکتر سبز ساعت 17

22/2 دکتر سلیمانی ساعت17

15/2 دکتر محمدی ساعت 18

29/2 دکتر محمدی ساعت 18

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

9/2 دکتر سلیمانی ساعت18

2/2 دکتر سبز ساعت 5

23/2 دکتر سلیمانی ساعت 5

16/2 دکتر محمدی ساعت 18

30/2 دکتر محمدی ساعت 18

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

10/2 دکتر سلیمانی ساعت18

3/2 دکتر سبز ساعت 5

24/2 دکتر سلیمانی ساعت17

17/2 دکتر محمدی ساعت 18

31/2 دکتر محمدی ساعت 18

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

4/2 دکتر سبز ساعت 5

11/2 دکتر سبز ساعت 5

25/2 دکتر سلیمانی ساعت17

18/2 دکتر محمدی ساعت 18

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

تا اطلاع ثانوی برنامه ندارند

   

 

اردیبهشت ماه 99

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان (ساعت 16:30)

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

 

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

13/2 دکتر نقیبی پور 16:30

27/2 دکتر نقیبی پور 16:30

6/2 دکتر داداشی ساعت 16:30

 

 

 

يکشنبه

صبح

7/2 دکتر اعتمادی ساعت 11

 

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

14/2 دکتر نقیبی پور 16:30

28/2 دکتر نقیبی پور 16:30

دکتررضایی طلب ساعت 12

 

دوشنبه

صبح

 

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

29/2 دکتر نقیبی پور 16:30

8/2 دکتر منصوری ساعت 16:30

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

23/2 دکتر منصوری ساعت 16:30

16/2 دکتر داداشی ساعت 16:30

دکتررضایی طلب ساعت 12

 

چهارشنبه

صبح

10/2 دکتر اعتمادی ساعت 11

 

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

10/2 دکتر منصوری ساعت 16:30

24/2 دکتر منصوری ساعت 16:30

3/2 دکتر داداشی ساعت 16:30

17/2 دکتر داداشی ساعت 16:30

 

 

پنجشنبه

صبح

 

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

25/2 دکتر منصوری ساعت 16:30

4/2 دکتر داداشی ساعت 16:30

18/2 دکتر داداشی ساعت 16:30

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت ماه 99

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

پوست

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

27/2 دکتر آریایی ساعت 18

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 16

دکتر خیرالدین ساعت 16

28/2 دکتر آریایی ساعت 18

14/2 دکتر عاملی ساعت 18

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکتر خیرالدین ساعت 11

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

2.1 دکتر آریایی ساعت 18

15/2 دکتر عاملی ساعت 18

29/2 دکتر عاملی ساعت 18

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 16

 

2/2 دکتر آریایی ساعت 18

30/2 دکتر عاملی ساعت 18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

3/2 دکتر نجفی ساعت 9

10/2 دکتر نجفی ساعت 9

17/2 دکتر نجفی ساعت 9

عصر

 

 

 

 

24/2 دکتر آریایی ساعت 18

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

25/2 دکتر آریایی ساعت 18

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها