خرداد ماه 99

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

عفونی

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

دکتر ستایش ساعت 10

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

دکتر غفاری ساعت 17

3/3 کتر ناطقی ساعت 17:30

18/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

10/3 دکتر محمدی ساعت 18

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر غفاری ساعت 17

19/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

11/3 دکتر محمدی ساعت 18

25/3 دکتر محمدی ساعت 18

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

دکتر غفاری ساعت 17

 

 

20/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

20/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

12/3 دکتر محمدی ساعت 18

26/3 دکتر محمدی ساعت 18

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر غفاری ساعت 17

4/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

21/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

13/3 دکتر محمدی ساعت 18

27/3 دکتر محمدی ساعت 18

 

چهارشنبه

صبح

 

 

دکتر ستایش ساعت 10

 

 

 

عصر

 

 

 

دکتر غفاری ساعت 17

22/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

7/3 دکتر سلیمانی ساعت 17:30

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

23/3 دکتر ناطقی ساعت 17:30

18/3 دکتر سلیمانی ساعت 17:30

30/3 دکتر سلیمانی ساعت 17:30

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

خرداد ماه 99

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان (ساعت 16:30)

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

10/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

17/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

3/3 دکتر داداشی ساعت 16:30

31/3 دکتر نقیبی پور ساعت 17:30

24/3 دکتر منصوری ساعت 16:30

17/3 دکتر داداشی ساعت 16:30

 

 

 

يکشنبه

صبح

11/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

 

 

 

 

عصر

دکتر طاهریان ساعت 15

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

18/3 دکتر داداشی ساعت 16:30

دکتررضایی طلب ساعت 12

دکتر عباسی ساعت 17

دوشنبه

صبح

12/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر طاهریان ساعت 15

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

12/3 دکتر نقیبی پور ساعت 16:30

 

 

سه شنبه

صبح

13/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

 

 

 

 

عصر

دکتر طاهریان ساعت 15

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

6/3 دکتر منصوری ساعت 16:30

13/3 دکتر نقیبی پور ساعت 16:30

دکتررضایی طلب ساعت 12

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

7/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

 

 

 

 

عصر

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

7/3 دکتر منصوری ساعت 16:30

21/3 دکتر منصوری ساعت 16:30

 

 

پنجشنبه

صبح

8/3 دکتر اعتمادی ساعت 11

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 18

دکتر یوسفی ساعت  18

 

8/3 دکتر منصوری ساعت 16:30

29/3 دکتر نقیبی پور ساعت 17:30

22/3 دکتر منصوری ساعت 16:30

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

خرداد ماه 99

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

پوست

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

3/3 دکتر نجفی ساعت 17

17/3 دکتر نجفی ساعت 17

10/3 دکتر آریایی ساعت 18:30

31/3 دکتر آریایی ساعت 18:30

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

18/3 دکتر مسجدی ساعت 16

25/3 دکتر مسجدی ساعت 16

 

 

دکتر جمالی ساعت 16

دکتر خیرالدین ساعت 16

11/3 دکتر آریایی ساعت 18:30

18/3 دکتر اصغری 17:30

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکتر خیرالدین ساعت 11

 

 

 

 

عصر

12/3 دکتر مسجدی ساعت 16

19/3 دکتر مسجدی ساعت 16

26/3 دکتر مسجدی ساعت 16

 

 

 

 

 

19/3 دکتر اصغری 17:30

سه شنبه

صبح

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 9

 

 

 

عصر

 

13/3 دکتر مسجدی ساعت 16

20/3 دکتر مسجدی ساعت 16

 

دکتر جمالی ساعت 16

 

27/3 دکتر نجفی ساعت 17

6/3 دکتر اصغری 17:30

20/3 دکتر اصغری 17:30

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

21/3 دکتر مسجدی ساعت 16

 

 

 

7/3 دکتر اصغری 17:30

21/3 دکتر اصغری 17:30

پنجشنبه

صبح

1/3 دکتر مسجدی ساعت 8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

29/3 دکتر مسجدی ساعت 16

 

 

 

 

 

 

1/3 دکتر نجفی ساعت 17

22/3 دکتر نجفی ساعت 17

8/3 دکتر آریایی ساعت 18:30

29/3 دکتر آریایی ساعت 18:30

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها