مهر ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

دکترستایش

ساعت 11

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

6/7 دکتر سلیمانی

13/7 دکتر سلیمانی

27/7 دکتر سلیمانی

20/7 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

7/7 دکتر خاتمی

14/7 دکتر خاتمی

28/7 دکتر خاتمی

21/7 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش

 ساعت 10

 

 

 

 

1/7 دکتر خاتمی

15/7 دکتر سلیمانی

29/7 دکتر سلیمانی

8/7 دکتر محمدی

22/7 دکتر محمدی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

2/7 دکتر خاتمی

16/7 دکتر خاتمی

30/7 دکتر خاتمی

23/7 دکتر سلیمانی

9/7 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش

 ساعت 17

 

 

24/7 دکتر خاتمی

3/7 دکتر سلیمانی

17/7 دکتر سلیمانی

10/7 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

4/7 دکتر خاتمی

25/7 دکتر سلیمانی

11/7 دکتر محمدی

18/7 دکتر محمدی

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

هفته ی سوم مهر ماه

 

 

 

 

 

دکتر معماریان

 ساعت 13

یک هفته درمیان


مهر ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

6/7 دکتر اعتمادی ساعت11

20/7 دکتر اعتمادی ساعت11

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

 

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  18

 

6/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

 

 

 

يکشنبه

صبح

7/7 دکتر اعتمادی ساعت11

21/7 دکتر اعتمادی ساعت11

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  18

 

7/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 12

 

دکتر عباسی ساعت 17

دوشنبه

صبح

8/7 دکتر اعتمادی ساعت11

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  18

 

8/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

 

 

سه شنبه

صبح

2/7 دکتر اعتمادی ساعت11

16/7 دکتر اعتمادی ساعت11

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

9/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

 

دکتررضایی طلب ساعت 12

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

3/7 دکتر اعتمادی ساعت11

17/7 دکتر اعتمادی ساعت11

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  18

 

10/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

 

 

پنجشنبه

صبح

4/7 دکتر اعتمادی ساعت11

18/7 دکتر اعتمادی ساعت11

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

 

دکتر یوسفی ساعت  18

 

4/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

11/7 دکتر محمد نژاد ساعت 16:30

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 


مهر ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

20/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

يکشنبه

صبح

 

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

7/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

21/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

دوشنبه

صبح

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

 

 

8/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

22/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 16

 

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

9/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 16

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

10/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر خداپرست ساعت 16

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

11/7 دکتر عاملی ساعت 18:30

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها