شماره تماس براي رزرو نوبت :

 

023-3103

 

 

ساعت نوبت تقريبي مي باشد.