تقدیر و تشکر

با قدردانی از پیمانکار محترم کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی وقت دانشگاه  که با حمایت های مالی و معنوی خود، زمینه ساز بروز این پیشرفت ها شدند و با سپاس از شرکت  پذیرش 24 که در اجرای ایده ها همکاری نمودند.