برنامه ویزیت پزشکان متخصص  در پلی کلینیک تخصصی شهرستان مهدیشهر

مهر 98

تخصص

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه 

چهار شنبه

پنج شنبه

داخلی

10-12

صبح

دکتر ذوالفقاری

10 صبح

دکتر عبدوس

10 صبح

دکتر ذوالفقاری

10 صبح

دکتر عبدوس

10 صبح

دکتر ذوالفقاری

10 صبح

دکتر عبدوس

10 صبح

اطفال

10-12

صبح

دکتر ذوالفقاری

10:15 صبح

دکتر بوباش

10:30 صبح

دکتر ذوالفقاری

10:15 صبح

دکتر بوباش

10:30 صبح

دکتر ذوالفقاری

10:15 صبح

دکتر بوباش

10:30 صبح

زنان

10-12

صبح

دکتر شاکر

10 صبح

دکتر شاکر

10 صبح

دکتر شاکر

10 صبح

دکتر شاکر

10 صبح

 

دکتر شاکر

10 صبح

 

دکتر شاکر

10 صبح

 

مغز و اعصاب اطفال

14:30

-

 

- دکتر سید محمد حسینی - - -

قلب و عروق

تست ورزش

اکوکاردیوگرافی

10-12

صبح

دکتر خاکی-ساعت 16:30 -

دکتر خاکی

10 صبح
-

دکتر خاکی

10 صبح

دکتر عبداللهیان

8 صبح

گوارش

10-12

صبح

- - - - -

دکتر حسین نوبخت 

10 صبح

 

اورولوژی

10-12

صبح

-

دکتر آروین

15 عصر

- - - -
جراح مغز و اعصاب محمد صمدیان جمع ها با نوبت قبلی   - - - -
روان پزشک

9:30

دکتر صداقتی جمعه ها با نوبت قبلی -

خانم دکتر لواف

9 صبح

- - -
ارتوپد 14:30 - - - - دکتر خالقی هاشمیان -
دندانپزشک - دکتر عبدالحسینی 8صبح الی 18 دکتر عبدالحسینی 8صبح الی 18 دکتر بینایی 10صبح دکتر قدوسی 17 دکتر بینایی 10صبح دکتر قدوسی 17
جراح عمومی 12 صبح -   دکتر ملا نوروزی 12

 

 

-
متخصص چشم 10 صبح

دکتر کتیرایی

10 صبح

-

دکتر علمی صدر

10 صبح

- - -
تغذیه 10 صبح   آقای جیدی   آقای جیدی   آقای جیدی

 

٭ شماره تلفن تماس پذیرش کلینیک تخصصی: 02333624910-02333624911