برنامه پزشکان ماهانه
 

12.00

تیر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص 

زنان و زايمان

فوق تخصص

جراح و متخصص

چشم پزشك و

طب كار

مغز و اعصاب

قلب وخون اطفال

قلب و عروق

بینایی سنجی

فوق تخصص نوزادان و عفوني

 

 

شنبه

صبح

 

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دکتر اسکندریان 9:30

دکتر سالار 11

دكتر عباسي 9

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

عصر

دکتر درزی 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر ولی پور 17

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

دکتر آیتی 16

 

يکشنبه

صبح

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر خوارزم 10

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

 

عصر

دکتر کاشیان 16

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر قدس 17

 

دكتر مسعوديان 18

دکتر آقاعمو 16

دکتر رضائي 17

دکتر ولی پور 17

دکتر کتیرائی 17

دکتر روحانی 16:30

دکتر اعرابیان 18

دکتر نادری 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

دکتر صفاریه 14

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر عبدالهیان 16

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

دكتر بوباش 10:30

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

عصر

دکتر شاکر 16:30

دکتر درزی 18

دکتر ذوالفقاري 17

 

دکتر روحانی 16:30

دکتر مسعودیان 18

دکتر آیتی 18

دکتر سالار 17

دکتر ولی پور 17

دکتر صدر 17

 

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

سه شنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

دكتر عبدي 9

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

عصر

دکتر کاشیان 16

دکترشاکر 16

دكتر نادري 18

دكتر قدس 17

دکتر ولی پور 17

دکتر صدر 17

 

دکتر روحانی 17

دکتر مسعودیان 18

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر صفاریه 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر سالار 11

دكتر عباسي 9

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

 

 

 

عصر

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر کتیرائی17

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

 

دکتر آیتی 18

پنجشنبه

صبح

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دکتر رضائي11:30

عصر

دکتر شاکر 16:30

دكتر ذوالفقاري 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دكتر رضائي 17

جمعه

صبح

 

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

متخصص ارتوپد

آسم و

فوق تخصص خون و سرطان

گفتار درماني  و ژنتیک

آلرژي

 

شنبه

صبح

 

دکتر بهنام 10

 

 

دکتر سرابی 10:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

دكتر حيدري 17

دکتر شاهی 16

 

يکشنبه

صبح

 

دكتر بهنام 9:30

 

 

دکتر ستوده 13

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

خانم بهاریان 18

دکتر خالقی هاشمی 17

 دکتر رحیمی 17

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 دکتر لواف 16

 

 

دوشنبه

صبح

 

دكتر صفائي 11

 

دکتر سرابی 10:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر انتظاری 11

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 16

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 

سه شنبه

صبح

 

دکتر باروت 7

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر انتظاری 15

دكتر حيدري 17

دکتر باروت 16

 

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دکتر صفائی 17

 

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر اعرابيان 7:30

 

دکتر سرابی 10:30

دكتر صفائي 10:30

دکتر باروت 7

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر سروش نیا 10

دکتر میرعماد 11

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر عمرانی 17

دکتر باروت 16

 

 

پنجشنبه

صبح

 

دكتر حقيقت 10

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

 

 

 

ايام هفته

 

 

 متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي

و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و

 داخلي عفوني

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

 فوق تخصص گوارش

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

شنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر دوست محمدیان 10

دکتر جندقی 11

 

دکتر دبيري 9

دکتر رضائی پور 9:30

دكتر طاهري 11

عصر

دکتر رضائی پور14

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر نساجي 17

دکتر معماریان:18

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

يکشنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

دكتر طاهري 11

دكتر همتي 8

دكتر نوبخت 8:30

دکتر رضائی پور 8

دکتر حامدي 9

دکتر سلطانی 8

عصر

 

دکتر نساجي 17

دکتر جندفی 17:30

دکتر معماریان:18

 

دكتر طاهري 17:30

دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17:30

دوشنبه

صبح

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

 

 

عصر

دکتر یوسفیان 14

دکتر نساجي 17

دکتر طاهری 17:30

دکتر معماریان:18

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

سه شنبه

صبح

دکتر دوست محمدیان 10

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر برزگر 9

 

دكتر طاهري 11

 

عصر

دکتر کسائیان 17:30

دکتر زیاری 17:30

دکتر یوسفیان 14

دکتر نساجي 17

دکتر معماریان:18

دکتر اسمعیلی نژاد 16

دكتر پيمان فر17

دكتر طاهري 17:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر گوهري 18:30

چهارشنبه

صبح

دکتر احدی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر جندقی 11

 

دكتر پيمان فر 13

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

 

عصر

 

دکتر یوسفیان 14

دکتر نساجي 17

دکتر معماریان:18

 

دکتر جندقی 17:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر گوهري 18:30

پنجشنبه

صبح

 

دکتر همتی 9

دکتر جندقی 11

 

 

    آقای حسینی(شنوایی)

عصر

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

فوق تخصص غدد

كليه و

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

اکو قلب جنین

 

ديابت و تغذيه

فوق تخصص کليه

و فوق تخصص قلب اطفال

شنبه

صبح

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين

دکتر همتیان

شنبه هر ماه 8

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر نجم الدین 9

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دکتر آروین 17:30

دكتر حسين زاده  19

 

دکتر همتیان (اکو)13

سه شنبه

صبح

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

 

 

دکتر همتیان

دكتر دوست محمديان 9:30

دکتر نجم الدین 9

(قلب اطفال) 12:30

 

عصر

دكتر اردستاني 17

دکتر آروین 17:30

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

چهارشنبه

صبح

 دکتر نجم الدین 9

دكتر عرب 12:30

 

دكتر  يغمايي 10

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 9

دکتر همتیان (اکو)9:30

عصر

دکتر آروین17:30

دكتر حسين زاده  19

 

 

 

دكتر دوستمحمديان 17

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1179095 : کل بازدید 2043 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 34895 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين