برنامه پزشکان ماهانه
 

12.00

خرداد ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص 

زنان و زايمان

فوق تخصص

جراح و متخصص

چشم پزشك و

طب كار

مغز و اعصاب

قلب وخون اطفال

قلب و عروق

بینایی سنجی

فوق تخصص نوزادان و عفوني

 

 

شنبه

صبح

 

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دکتر اسکندریان 9:30

دکتر سالار 11

دكتر عباسي 9

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دکتر کتیرائی 16

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکتر درزی 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دکتر ساکت 17

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

دکتر آیتی 16

 

يکشنبه

صبح

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر خوارزم 10

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

 

عصر

دکتر کاشیان 16

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر قدس 17

 

دكتر مسعوديان 18

دکتر آقاعمو 16

دکتر رضائي 17

دکتر کتیرائی 16

دکتر ساکت 17

دکتر اعرابیان 18

دکتر نادری 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر عبدالهیان 14

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

دكتر بوباش 10:30

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

عصر

دکتر ذوالفقاري 17

دكتر صدر 17:30

 

دکتر آیتی 18

دکتر سالار 17

 

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

سه شنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

دكتر عبدي 9

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

عصر

دکتر کاشیان 16

دکترشاکر 16

دكتر اعرابیان 18

دكتر نادري 18

دكتر قدس 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

دكتر صدر 17:30

 

دکتر روحانی 17

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر صفاریه 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر سالار 11

دكتر عباسي 9

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

دکترپهلوان  8

دكتر انتظاري نسب 10

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

 

 

 

عصر

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دکتر روحانی 17

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

 

دکتر آیتی 18

پنجشنبه

صبح

 

 دکتردرزی  11

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دکتر رضائي11:30

عصر

دکتر شاکر 16:30

دكتر ذوالفقاري 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دكتر رضائي 17

جمعه

صبح

 

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

متخصص ارتوپد

آسم و

فوق تخصص خون و سرطان

گفتار درماني  و ژنتیک

آلرژي

 

شنبه

صبح

 

دکتر بهنام 10

 

 

دکتر سرابی 10:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر میرعماد 9

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 15

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

دكتر حيدري 17

دکتر شاهی 16

 

يکشنبه

صبح

 

دكتر بهنام 9:30

 

 

دکتر ستوده 13

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

خانم بهاریان 18

دکتر خالقی هاشمی 17

 دکتر رحیمی 17

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

 

دكتر صفائي 11

 

دکتر سرابی 10:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 15

دکتر باروت 15

 

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دكتر حيدري 17

دکتر باروت 15

 

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دکتر صفائی 17

 

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر اعرابيان 7:30

 

دکتر سرابی 10:30

دكتر صفائي 10:30

دکتر باروت 7

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر سروش نیا 10

دکتر میرعماد 9

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر عمرانی 17

 

 

پنجشنبه

صبح

 

دكتر حقيقت 10

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

دکتر خالقی هاشمی 17

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

 

 

 

ايام هفته

 

 

 متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي

و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و

 داخلي عفوني

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

 فوق تخصص گوارش

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

شنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر دوست محمدیان 11

دکتر جندقی 11

 

 دکتر ایزدی 8:30

دکتر دبيري 9

دکتر رضائی پور 9:30

دكتر طاهري 11

عصر

دکتر رضائی پور14

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر نساجي 17

دکتر معماریان:18

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

يکشنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

دکتر حامدي 9

دكتر طاهري 11

دكتر همتي 8

دكتر نوبخت 8:30

دکتر رضائی پور 8

دکتر سلطانی 8

عصر

 

دکتر نساجي 17

دکتر جندفی 17:30

دکتر معماریان:18

 

دكتر طاهري 17:30

دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17:30

دوشنبه

صبح

دکتر مجتبائی 9:30

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

 

دكتر مولاتي  8

دکتر ایزدی 8:30

 

عصر

 

دکتر نساجي 17

دکتر طاهری 17:30

دکتر معماریان:18

دکتر ملانوروزی 17

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

سه شنبه

صبح

دکتر مجتبائی 8:30

دکتر دوست محمدیان 11

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر برزگر 9

 

دكتر طاهري 11

 

عصر

دکتر مجتبائی 14

دکتر یوسفیان 14:30

دکتر نساجي 17

دکتر معماریان:18

دکتر اسمعیلی نژاد 16

دكتر پيمان فر17

دكتر طاهري 17:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر گوهري 18:30

دکتر ملانوروزی 17

چهارشنبه

صبح

دکتر احدی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر جندقی 11

 

دكتر ايزدي 8:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

 

عصر

 

دکتر یوسفیان 14:30

دکتر نساجي 17

دکتر معماریان:18

دكتر حسيني فر 17

 

دکتر جندقی 17:30

دکتر ملانوروزی 17

دكتر گوهري 18:30

پنجشنبه

صبح

 

دکتر همتی 9

دکتر جندقی 11

 

دکتر ملانوروزی 17

 

    آقای حسینی(شنوایی)

عصر

 

 

 

 

دکتر ملانوروزی 17

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

فوق تخصص غدد

كليه و

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

اکو قلب جنین

 

ديابت و تغذيه

فوق تخصص کليه

و فوق تخصص قلب اطفال

شنبه

صبح

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين

دکتر همتیان

شنبه هر ماه 8

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر نجم الدین 9

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر حسين زاده  19

 

دکتر همتیان (اکو)13

سه شنبه

صبح

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

 

 

دکتر همتیان

دكتر دوست محمديان 9:30

(قلب اطفال) 12:30

 

عصر

دكتر اردستاني 17

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

چهارشنبه

صبح

 

دكتر عرب 12:30

 

دكتر  يغمايي 10

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 9

دکتر همتیان (اکو)9:30

عصر

دکتر آروین 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

 

دكتر دوستمحمديان 17

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1153374 : کل بازدید 1791 : بازدید امروز 0.97 : زمان بارگزاری صفحه 34205 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين