برنامه پزشکان ماهانه
 

فرودین ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص 

زنان و زايمان

فوق تخصص

جراح و متخصص

چشم پزشك و

طب كار

مغز و اعصاب

قلب وخون اطفال

قلب و عروق

بینایی سنجی

فوق تخصص نوزادان و عفوني

 

 

شنبه

صبح

 

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دکتر اسکندریان 10

دكتر عباسي 9

 

دکتر آیتی 10

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دکتر کتیرائی 16

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکتر درزی 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دکتر ساکت 17

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

 

دکتر تاجیک 19:30

يکشنبه

صبح

 

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر خوارزم 10

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دکتر غلامی 10:30

دكتر يزديها 10

دكتر دارابيان 9:30

 

 دکتر رضائی 10

 

عصر

دکتر کاشیان 16

دکتر آقاعمو 16

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر قدس 17

 

دكتر مسعوديان 18

دکتر درزی18

دکتر رضائي 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

دکتر کتیرائی 16

دکتر ساکت 17

 

دکتر نادری 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

 

دکتر تاجیک 19:30

 

 

دوشنبه

صبح

دکتر کاشیان 11

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر عبدالهیان 14

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

دكتر بوباش 10:30

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر شاکر17

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

دكتر صدر 17:30

 

دکتر ساکت 17

دکتر آیتی 18

دکتر سالار 17

 

دکتر تاجیک 19:30

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

سه شنبه

صبح

دكتر سمائي10:30

دکتر غلامی 9

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

دكتر عبدي 9

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

عصر

دکتر کاشیان 16

دكتر درزي 17:30

دكتر نادري 18

دكتر قدس 17

دكتر صدر 17:30

 

دكتر مسعوديان 18

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

دکتر ساکت 17

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر درزی 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر سالار 11

دكتر عباسي 9

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

دکترپهلوان  8

دكتر انتظاري نسب 10

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

 

 

 

عصر

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دكتر مسعوديان 18

دكتر دانايي 16

دکتر ساکت 17

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

 

دكتر تاجيك 19:30

پنجشنبه

صبح

 

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

آقای غلامی (بینائی سنجی)11

 

دکتر رضائي11:30

عصر

دکتر ساکت 17

دکتر شاکر 16:30

دكتر ذوالفقاري 17

 

آقای غلامی(بینائی سنجی) 17

 

دكتر رضائي 17

جمعه

صبح

 

 

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

 

عصر

دکتر ساکت 17

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

متخصص ارتوپد

آسم و

فوق تخصص خون و سرطان

گفتار درماني  و ژنتیک

آلرژي

 

شنبه

صبح

 

دکتر بهنام 10

 

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر سرابی 9:30

دکتر میرعماد 9

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 15

 

دکتر سرابی 16

دكتر حيدري 17

دکتر شاهی 16

 

يکشنبه

صبح

 

دكتر بهنام 9:30

 

 

 

دکتر ستوده 13

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

خانم بهاریان 15

 دکتر رحیمی 17

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

 

دكتر صفائي 11

 

دکتر سرابی 9:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 15

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

دکتر شاهی 16

 

 

سه شنبه

صبح

 

دكتر حيدري 9:30

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر صرامي 17:30

دكتر حيدري 17

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

دکتر طیب زاده 17

دکتر صفائی 17

 

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر اعرابيان 7:30

 

 

دكتر صفائي 10:30

دکتر باروت 7

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر سروش نیا 10

دکتر میرعماد 9

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر خالقی هاشمی 17

 

 

پنجشنبه

صبح

 

دكتر حقيقت 10

 دکتر باروت 7

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

دکتر باروت 15

 

 

جمعه

صبح

 

 

 دکتر باروت 7

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

دکتر باروت 15

 

 

 

ايام هفته

 متخصص

جراح گوش و حلق بينی

متخصص داخلی و

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

 فوق تخصص گوارش

 

طب سنتي و طب فيزيكي

شنوایی سنجی

 داخلي عفوني

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 

و سوزني

 

 

 

 

طب پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر جندقی 11

 

 

دکتر دبيري 9

دکتر رضائی پور 8

دكتر طاهري 11

عصر

دکتر رضائی پور13

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

 

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دکتر طاهری 17:30

يکشنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

دکتر حامدي 9

دكتر طاهري 11

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر همتي 8

دكتر نوبخت 8:30

دکتر رضائی پور 8

دكتر دوست محمديان 12

دکتر سلطانی 8

عصر

دکتررضائی پور 13

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

 

 

دكتر طاهري 17:30

دكتر گوهري 18:30

دوشنبه

صبح

دکتر مجتبائی 8

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

دكتر مولاتي  8

 

دكتر ايزدي 12:30

عصر

دکتر مجتبائی13

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

 

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 12:30

دكتر ذوالفقاري 10

دکتر دربان11:30

دكتر برزگر 9

 

دكتر طاهري 11

 

عصر

 

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

دکتر اسمعیلی نژاد 16

دكتر پيمان فر17

دكتر طاهري 17:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر گوهري 18:30

 

چهارشنبه

صبح

دکتر احدی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر جندقی 11

 

دكتر ايزدي 12:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

 

عصر

 

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

دكتر حسيني فر 17

 

دکتر جندقی 17

دکتر ملانوروزی 17

دكتر گوهري 18:30

 

پنجشنبه

صبح

 

دکتر همتی 9

دکتر جندقی 11

 

 

 

    آقای حسینی(شنوایی)

عصر

 

 

 

 

دکتر ملانوروزی 17

 

جمعه

 

 

 

 

 

دکتر ملانوروزی 17

 

ايام هفته

فوق تخصص غدد

كليه و

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

اکو قلب جنین

 

ديابت و تغذيه

فوق تخصص کليه

و فوق تخصص قلب اطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

صبح

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين

 

دکتر همتیان

شنبه هر ماه 8

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر نجم الدین 9

دکتر یارمحمدی 7:30

 

دكتر عزيززاده 9

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دکتر آروین 19

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دکتر طاهری(تغذیه)17

سه شنبه

صبح

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر يارمحمدي 7:30

 

 

 

دکتر همتیان

دكتر دوست محمديان 9:30

(قلب اطفال) 12:30

دکتر نجم الدین 9

 

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر اردستاني 17

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

چهارشنبه

صبح

 

دكتر عرب 12:30

 

دكتر  يغمايي 10

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 9

دکتر همتیان (اکو)9:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دکتر آروین 19

دكتر حسين زاده  19

 

 

 

دکتر طاهری (تغذیه)17

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1105467 : کل بازدید 107 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 32944 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين