برنامه پزشکان
 

 

آذر  96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شماره يك سمنان

ايام هفته

جراح و متخصص  مغز و اعصاب

کليه
و مجاري ادرار

اورولوژي

ارتوپدي

طب فيزيک

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

آسم و آلرژي

روانپزشک

روانشناس

شنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري8:30

دکتر بهنام 10

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر شهاب 17

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر همتيان 17:30

دكتر حيدري 17

يکشنبه

صبح

دكتر سروش نيا 7:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

دكتر تقوايي 10

دکتر ستوده 13

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر شهاب 17

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر حيدري 17

دکتر صفائی17

دوشنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر بوباش 10:30

دكتر صفائي 11

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر شهاب 17

دكتر همتيان 18:30

دکتر ذوالفقاري 17

دكتر حيدري 17

سه شنبه

صبح

دكتر سعيدي نيا 16

دکتر ذوالفقاري 8:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17

دكتر شهاب 17

دكتر اردستاني 17

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر صفائي 17

دكتر حيدري 17

چهارشنبه

صبح

دكتر اعرابيان 7:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر اسماعیل پور 8

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17

دكتر شهاب 17

دكتر عرب 16

دكتر  باروت كوب 15:30

دكتر ذوالفقاري 17

خانم دكتر عمرانی 17

پنجشنبه

صبح

دكتر  باروت كوب 7:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر نبوي آخرين
5 شنبه هر ماه 15

عصر

دكتر ساكت 17

دكتر  باروت كوب 18

دكتر ذوالفقاري 17

جمعه

صبح

دكتر ذوالفقاري 10

عصر

دكتر ساكت 17

 

دكتر  باروت كوب 16

دكتر آيتي 17:30

 

 

 


برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شماره يك سمنان

ايام هفته

جراحي عمومي

و زيبائي

متخصص داخلي عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

پوست و مو

 گوارش

چشم پزشك و
بینایی سنجی

بيهوشي

شنبه

صبح

دكتر سلطاني 7:30

دكتر خواجه علي 8

دكتر عزيززاده اولين شنبه هر ماه 8

دکتر دبيري 9

دكتر عباسي 10

عصر

دكتر برزگر 18

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دکتر  بیگلری 18:30

دكتر ولي پور 16:30

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر حسين زاده  19

يکشنبه

صبح

دكتر ذوالفقاري 11

دكتر خوارزم 10

دكتر عبدالهيان 12

دکتر نوبخت 7:30

عصر

دكتر ايزدي 16

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر قدس 17:30

دکتر بیگلری 18:30

دكتر ولي پور 17:30

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دوشنبه

صبح

دكتر ملانوروزي 9

دكتر خواجه علي 8

دکتر طاهري 11

عصر

دكتر برزگر 18

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر بیگلری 18:30

دكتر ولي پور 16:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر حسين زاده  19

سه شنبه

صبح

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر عباسي 10

عصر

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دكتر قدس 17:30

دکتر بیگلری 18:30

دكتر ولي پور 16:30

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

چهارشنبه

صبح

دكتر ايزدي 10

دكتر دارابيان 7:30

دكتر  يغمايي 10

خانم حقيقت 10

عصر

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دکتر بیگلری 18:30

دكتر ولي پور 17

خانم حقيقت 17:30

دكتر صدر 17:30

دكتر حسين زاده  19

پنجشنبه

صبح

دكتر عبدالهيان 12:30

دكتر صدر 10

عصر

جمعه

 

 

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شماره دو سمنان

ايام هفته

متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي و سوزني

طب پیشگیری ،طب کار

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

فوق تخصص نوزادان و عفوني

گوارش وخون اطفال

متخصص داخلی

فوق تخصص ریه

زنان و زايمان

مامایی

شنبه

صبح

دكتر خادميان 8

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر طاهرخانچي 10

دكتر آيتي 10

دكتر رحمانيان 10:30

عصر

خانم دكتر زماني 15

خانم معينيان (شنوائي)

دکترنوري پور 16

دكتر دانايي 17

دکتر نادری 16

دکتر تاجیک 19:30(اطفال)

دکتر تاجیک 20:30(گوارش)

دكتر بيطرف 12:30

دكتر عبدوس 17:30

دکتر معماریان:17

دكتر عرب احمدي 16

دكتر مهرپرور18

يکشنبه

صبح

دکتر حامدي 9

دكتر دوست محمديان 11

دكتر آيتي 10

دکتر رضائی 10

دكترآقاعمو 10:30
يك هفته درميان

دكتر درزي 10:30

عصر

خانم دكتر زماني 15

دكتر يوسفيان 17:30

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30(اطفال)

دکتر تاجیک 20:30(گوارش)

دکتر معماریان:17

دکترآقاعمو16

دكتر اعرابيان 18

دوشنبه

صبح

دكتر پهلوان 8

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر یزدیها 10

دكتر كيوان

دكتر فائز 11

 (يك هفته در ميان) 10:30

عصر

خانم دكتر زماني 15

دکتر نوري پور 16

دكتر دانايي17

دکتر تاجیک 19:30(اطفال)

دکتر تاجیک 20:30(گوارش)

دكتر بيطرف 12:30

دکتر معماریان:17

سه شنبه

صبح

دکتر دوست محمدیان 11

دکتر تاجیک 12:30(اطفال)

دکتر تاجیک 12 (گوارش)

دكتر مرادان 10:30

عصر

دکتر رضائي 17

دكتر تسبيحي 17:30

دكتر عبدوس 17:30

دکتر معماریان:17

دكتر عرب احمدي 16

دكتر مهرپرور 18

چهارشنبه

صبح

دکتر پهلوان  8

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر كيوان

دكتر اعرابيان 10:30

عصر

دکتر نوري پور 16
دكتر دانايي 16

دكتر تسبيحي 18

دكتر بيطرف 12:30

دکتر معماریان:17 

دكتر عرب احمدي 16

دكتر مهرپرور 18

پنجشنبه

صبح

دكتر خادميان 8

دکتر همتی 9

    آقای حسینی(شنوایی)

دکتر رضائي11:30

دكتر خواجه علي 10

دكتر درزي 10:30

دكتر مهرپرور 12:30

عصر

دکتر رضائي 17


برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شماره دو سمنان

ايام هفته

جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

فوق تخصص غدد ،ديابت و تغذيه

فوق تخصص  کليه

مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني

و ژنتیک

سونوگرافي

شنبه

صبح

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

خانم دكتر حكمت پور

عصر

دكتر مولائي 17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دکتر گلینی 17

يکشنبه

صبح

دكتر همتي 8

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

خانم دكتر قدس (تغذيه )17:30

دكتر يار محمدي 18

دكتر صرايي

دوشنبه

صبح

دکتر موسوي

عصر

دكتر مولائي 13

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

خانم دكتر حكمت پور

سه شنبه

صبح

خانم دكتر قدس (تغذيه)8

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

عصر

دکتر صابری 15

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر يار محمدي 18

خانم بهاريان 19:45

خانم دكتر حكمت

چهارشنبه

صبح

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دکتر موسوي

پنجشنبه

صبح

دکتر موسوي

عصر

جمعه

 

 

 

 

 

دکتر موسوي

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت
ربا ت تلگرام
تلفن گویا
کیوسک

680529 : کل بازدید 187 : بازدید امروز 0.31 : زمان بارگزاری صفحه 19108 : بازدید این صفحه 14 : بازدیدکنندگان آنلاين