برنامه پزشکان
 


فروردين 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شماره يك سمنان

ايام هفته

جراح و متخصص  مغز و اعصاب

زنان و زايمان

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

فوق تخصص نوزادان و عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

چشم پزشك و
بینایی سنجی

طب كار

سونوگرافي

شنبه

صبح

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دكتر طاهرخانچي 10

دكتر آيتي 10

دكتر عباسي 9

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 18

دكتر عرب احمدي 16

دكتر درزي 18

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر همتيان 17:30

دکترنوري پور 16

دكتر دانايي 17

دکتر نادری 16

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 16:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

يکشنبه

صبح

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر درزي 13

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

دكتر آيتي 11

دکتر رضائی 10

دكتر خوارزم 10

دكتر عبدالهيان 8

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکترآقاعمو16

دكتر عرب احمدي 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دکتر قدس 17:30

دكتر ولي پور 17:30

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دوشنبه

صبح

دكتر ساكت 8

دكتر فائز 11 (يك هفته درميان )

دكتردرزي 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر بوباش 11

دکتر یزدیها 10

دكتر عبدي 11

دكتر پهلوان 8

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17

دكتر عرب احمدي 18

دكتر همتيان 17:30

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16

دكتر دانايي17

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 16:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صدر 17:30

دكتر صرامي

سه شنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17

دكتر روحاني 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دكتر قدس 17:30

دكتر ولي پور 16:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

چهارشنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر دارابيان 7:30

دكتر عباسي 9

دکتر پهلوان  8

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17

دكتر روحاني 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16
دكتر دانايي 16

دكتر ولي پور 17:30

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

پنجشنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر رضائي11:30

دكتر عبدالهيان 8

دكتر صدر 11

 

عصر

دكتر ساكت 17

دكتر روحاني 18

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر رضائي 17

دكتر صرامي

جمعه

صبح

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر صدر 11

 

عصر

دكتر ساكت 17

 

 

 

 

 

 

  

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك كوثر

ايام هفته

متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي
و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و داخلي عفوني و

فوق تخصص ریه

روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني  و ژنتیک

روانپزشك

جراحي عمومي

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 گوارش

شنبه

صبح

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر بيطرف 9:30

دكتر طاهري 12

دكتر خواجه علي 8:30

دکتر بهنام 10

دكتر سلطاني 7:30

دکتر دبيري 9

عصر

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر عبدوس 17:30

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دكتر حيدري 17

دكتر مولائي 17

دكتر پيمان فر16

 

يکشنبه

صبح

دکتر حامدي 9

دكتر دوست محمديان 11

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر طاهري 12

 

دكتر همتي 8

دکتر نوبخت 7:30

عصر

دكتر يوسفيان 18

دكتر خواجه علي 17:30

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دكتر ستوده 13

دكتر صفائي 17

دكتر حيدري 17

 

 

 

دوشنبه

صبح

خانم دكتر زماني 10

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر بيطرف 9:30

دكتر طاهري 12

دكتر صفائي 11

 

دكتر ملانوروزي 9

دكتر ايزدي 11

 

عصر

دكتر يوسفيان 18

دكتر خواجه علي 17:30

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دكتر حيدري 17

دكتر مولائي 13

دكتر برزگر 18

 

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 11

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر طاهري 12

خانم بهاريان 15

 

 

دكتر پيمان فر13

عصر

دكتر عبدوس 17:30

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دكتر صفائي 17

دكتر حيدري 17

 

 

چهارشنبه

صبح

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر طاهري 12

دکتر اسماعیل پور 8

 

دكتر ايزدي 10

 

عصر

دکتر معماریان:17 

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دكتر ميرعماد 15

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر همتی 9

    آقای حسینی(شنوایی)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر حقيقت 10

دكتر ايزدي 10

 

عصر

دكتر خواجه علي 16

خانم دكتر عمرانی 17

 

دكتر حسيني فر 17

دكتر پيمان فر17


ايام هفته

فوق تخصص غدد ،ديابت و تغذيه

كليه و فوق تخصص  کليه

بيهوشي

ارتوپد

آسم و
آلرژي

پوست و مو

شنبه

صبح

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

دكتر عزيززاده اولين شنبه هر ماه 8

عصر

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اسدي (غدد)17

دكتر شهاب 18

دكتر باروت 18

 

يکشنبه

صبح

دكتر يار محمدي 9

دكتر سروش نيا 7:30

دكتر تقوايي 10

 

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر اسدي(غدد)17

دكتر يار محمدي 17

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

دكتر باروت 18

 

دوشنبه

صبح

دكتر اسدي(غدد) 10:30

دکتر طاهري 11

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر شهاب 18

دكتر باروت 15

 

سه شنبه

صبح

خانم دكتر قدس (تغذيه)8

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

 

عصر

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اردستاني 17

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

چهارشنبه

صبح

دكتر اعرابيان 7:30

دكتر  يغمايي 10

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر عرب 16

دكتر شهاب 18

 

پنجشنبه

صبح

دكتر نبوي آخرين
5 شنبه هر ماه 15

 

عصر

دكتر حسين زاده  19

  

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت
ربا ت تلگرام
تلفن گویا
کیوسک

768367 : کل بازدید 132 : بازدید امروز 0.26 : زمان بارگزاری صفحه 22255 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين