برنامه پزشکان
 
 

تيرماه  97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص  مغز و اعصاب

زنان و زايمان

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

فوق تخصص نوزادان و عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

چشم پزشك و
بینایی سنجی

طب كار

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني  و ژنتیک

ارتوپد

آسم و
آلرژي

فوق تخصص خون و سرطان

شنبه

صبح

دكتر مسعوديان 11

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دكتر طاهرخانچي 10

دكتر بوباش10

دكتر بيگلري 9

دكتر عباسي 9


 

دکتر بهنام 10

 

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر درزي 17

دكتر ذوالفقاري 17

دکترنوري پور 16

دكتر دانايي 17

دکتر نادری 16

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30


دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

 

 

 

يکشنبه

صبح


دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر عرب احمدي 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

دكتر خوارزم 10

دكتر اسكندريان 10:30

دكتر عبدالهيان 13 

دكتر بهنام 9:30

دکتر ستوده 13

 

دكتر تقوايي 10

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر روحاني 18:30

دكترآقاعمو16:30

دكتر اعرابيان 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دکتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30


دكتر صرامي

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

 

 

 

دوشنبه

صبح


دكتر فائز 11
 (يك هفته درميان )

دكتر اعرابيان10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر ولي پور 10

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

 

دكتر صفائي 11

 

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر درزي 17

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16

دكتر دانايي17

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30


دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

 

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر سمائي10:30

دكتر عرب احمدي  10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30


دكتر عبدي 9


 

دكتر حيدري 10

دكترباروت 7:30

دكتر سروش نيا 13

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر اعرابيان 17

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دكتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30


دكتر صرامي

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

دکتر صفائی 17

دكتر باروت 16

 

 

چهارشنبه

صبح


دكتر اعرابيان  10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر دارابيان 7:30

دكتر عباسي 9

دکتر پهلوان  8

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر صفائي 10:30

دكتر اعرابيان 7:30

دكترباروت 7:30

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر درزي 17

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16
دكتر دانايي 16

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30


دكتر صرامي

دکتر میرعماد 15

دكتر باروت 16

 

 

پنجشنبه

صبح


دکتر عرب احمدی 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر رضائي11:30

دكتر عبدالهيان 9 

دكتر حقيقت 10

 

 

 

عصر

دكتر روحاني 18:30


دكتر ذوالفقاري 17

دكتر رضائي 17
دكتر صرامي

خانم دكتر عمرانی 17

 

 

 

جمعه

صبحدكتر ذوالفقاري 10
 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

دكتر صرامي

 

 

 

 

                                                                      

 

ايام هفته

متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي
و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و داخلي عفوني و

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 گوارش

فوق تخصص غدد ،ديابت و تغذيه

كليه و
فوق تخصص کليه

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

شنبه

صبح

دکتر خادمیان 8

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر عبدوس 11

دكتر طاهري 12

دكتر سلطاني 7:30

دکتر دبيري 9

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين شنبه هر ماه 8

دكتر طاهري و عزيز زاده
يك هفته در ميان 9

 

عصر


خانم معينيان (شنوائي)

دكتر عبدوس 17:30

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دكتر مولائي 17

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اسدي (غدد)17

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

يکشنبه

صبح


دکتر حامدي 9

دكتر دوست محمديان 11

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر طاهري 12

دكتر همتي 8

دكتر پيمان فر 8:30

دکتر نوبخت 7:30

 

دكتر يار محمدي 9

 

دكتر عزيززاده 9

 

عصردکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

 

 

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر اسدي(غدد)17

دكتر يار محمدي 17

دكتر شهاب 18

 

 

 

دوشنبه

صبح

خانم دكتر زماني 10

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر بيطرف 9:30

دكتر جندقي 11

دكتر عبدوس 11

دكتر طاهري 12

دكتر ملانوروزي 9

دكتر ايزدي 11

 

دكتر فروتن 9

دكتر دوست محمديان 9:30

دكتر يارمحمدي

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

عصردکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دكتر مولائي 13

دكتر برزگر 18

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 11

دكتر بيطرف 9:30

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر دوست محمديان 9:30

دكتر تمدن 9

 

 

 

عصردكتر عبدوس 17:30

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

 

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اردستاني 17

دكتر شهاب 18

 

 

 

چهارشنبه

صبح


آقای حسینی(شنوایی)

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر بيطرف 9:30

دكتر عبدوس 11

دكتر ايزدي 10

دكتر نوبخت 9:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر فروتن 9

دكتر عرب 12:30

 

دكتر طاهري 9

دكتر  يغمايي 10

 

عصر


دكتر يوسفيان 18

دکتر معماریان:17 

دکتر نساجي 17
دکتر جندقی 17

دكتر گوهري 18:30

 

 

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

پنجشنبه

صبح


دکتر همتی 9

    آقای حسینی(شنوایی)

دكتر بيطرف 9:30

دكتر ايزدي 10

 

 

 

 

 

 

عصر


دكتر يوسفيان 18

دكتر خواجه علي 16

دكتر حسيني فر 17

 

 

 

 

 

 


نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت
ربا ت تلگرام
تلفن گویا
کیوسک

876310 : کل بازدید 691 : بازدید امروز 0.33 : زمان بارگزاری صفحه 25835 : بازدید این صفحه 4 : بازدیدکنندگان آنلاين