برنامه پزشکان
 

 

مردادماه  97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص  مغز و اعصاب

زنان و زايمان

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

فوق تخصص نوزادان و عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

چشم پزشك و
بینایی سنجی

طب كار

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني  و ژنتیک

ارتوپد

آسم و
آلرژي

فوق تخصص خون و سرطان

شنبه

صبح

دكتر مسعوديان 11

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دكتر طاهرخانچي 10

دكتر بوباش10

دكتر اسكندريان 11

دكتر عباسي 9

 

دکتر بهنام 10

دكتر باروت كوب 7:30

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر روحاني 18:30

دكتر مهرپرور16

دكتر درزي 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکترنوري پور 16

دكتر دانايي 17

دکتر نادری 16

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

دكتر باروت كوب 15

 

 

يکشنبه

صبح

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر عرب احمدي 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

دكتر خوارزم 10

دكتر اسكندريان 9:30

دكتر عبدالهيان 13

 

دكتر بهنام 9:30

دکتر ستوده 13

دكتر باروت كوب 7:30

دكتر تقوايي 10

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكترآقاعمو16:30

دكتر مهرپرور18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دکتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

دكتر باروت كوب 15

 

 

دوشنبه

صبح

دكتر فائز 11
 (يك هفته درميان )

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر ولي پور 10

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

 

دكتر صفائي 11

 

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر مهر پرور16

دكتر درزي 18

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16

دكتر دانايي17

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

 

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر سمائي10:30

دكتر عرب احمدي  11:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر عبدي 9

 

دكتر حيدري 09:30

دكتر سروش نيا 13

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر درزي 16

دكتر مهرپرور 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دكتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

دکتر صفائی 17

 

 

 

چهارشنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر دارابيان 7:30

دكتر عبدالهيان 8

دكتر عباسي 9

دکتر پهلوان  8

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر صفائي 10:30

دكتر اعرابيان 7:30

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر مهرپرور 16

دكتر درزي 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16
دكتر دانايي 16

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دکتر میرعماد 15

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر عرب احمدی 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر رضائي11:30

 

دكتر حقيقت 10

 

 

 

عصر

دكتر روحاني 18:30

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر رضائي 17

دكتر صرامي

خانم دكتر عمرانی 17

 

 

 

جمعه

صبح

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

دكتر صرامي

 

 

 

 

 

                                                                        

 

  

 

ايام هفته

متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي
و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و داخلي عفوني و

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 گوارش

فوق تخصص غدد ،ديابت و تغذيه

كليه و
فوق تخصص کليه

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

شنبه

صبح

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر بيطرف 9:30

دكتر طاهري 12

دكتر سلطاني 7:30

دکتر دبيري 9

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين شنبه هر ماه 8

دكتر طاهري و عزيز زاده
يك هفته در ميان 9

 

عصر

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دكتر مولائي 17

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اسدي (غدد)17

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر حامدي 9

دكتر دوست محمديان 11

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر طاهري 12

دكتر همتي 8

دكتر پيمان فر 9

دکتر نوبخت 7:30

 

دكتر يارمحمدي 10:30

 

دكتر عزيززاده 9

 

عصر

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

 

 

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر اسدي(غدد)17

دكتر شهاب 18

 

 

 

دوشنبه

صبح

خانم دكتر زماني 10

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر جندقي 11

دكتر طاهري 12

دكتر ملانوروزي 9

دكتر ايزدي 12:30

 

دكتر فروتن 9

دكتر دوست محمديان 9:30

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

عصر

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دكتر مولائي 13

دكتر برزگر 18

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 11

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر معماريان 8:20

دكتر بيطرف 9:30

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر دوست محمديان 9:30

دكتر تمدن 9

 

 

 

عصر

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اردستاني 17

دكتر شهاب 18

 

 

 

چهارشنبه

صبح

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر ايزدي 12:30

دكتر نوبخت 9:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر فروتن 9

دكتريارمحمدي 10:30

دكتر عرب 12:30

 

دكتر طاهري 9

دكتر  يغمايي 10

 

عصر

دكتر يوسفيان 18

دکتر معماریان:17 

دکتر نساجي 17
دکتر جندقی 17

دكتر گوهري 18:30

دكتر حسيني فر 17

 

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر شهاب 18

دكتر حسين زاده  19

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر همتی 9

    آقای حسینی(شنوایی)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر بيطرف 9:30

دكتر ايزدي 10

 

 

 

 

 

 

عصر

دكتر يوسفيان 18

دكتر خواجه علي 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

921932 : کل بازدید 143 : بازدید امروز 0.37 : زمان بارگزاری صفحه 28008 : بازدید این صفحه 18 : بازدیدکنندگان آنلاين