برنامه پزشکان هفتگی
 

12.00

 

 

برنامه هفتگی حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

از تاریخ 14/7 الی 20/7

ايام هفته

جراح و متخصص  مغز و اعصاب

زنان و زايمان

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

فوق تخصص نوزادان و عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

چشم پزشك و
بینایی سنجی

فوق تخصص جراح عروق

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني  و ژنتیک

ارتوپد

آسم و
آلرژي

فوق تخصص خون و سرطان

شنبه

صبح

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دكتر عباسي 9

 

دکتر بهنام 10

 

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر ساکت 18

دکتر مهرپرور 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکترنوري پور 17

دکتر نادری 16:30

دکتر تاجیک 20

دكتر ولي پور 17

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي 17

دكتر حيدري 17

 

 

 

يکشنبه

صبح

دكتر آقاعمو 9:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

دكتر خوارزم 11:30

 

دكتر بهنام 9:30

دکتر ستوده 13

دكتر باروت 7:30

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساکت 18

دكترآقاعمو16:30

دکتر مهرپرور 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 20

دکتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي 17

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

دكتر باروت 15

 

 

دوشنبه

صبح

دکتر فائز 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر بوباش 10:30

دكتر عبدي 8:30

 

دكتر صفائي 12

دكتر باروت 7:30

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساکت 18

دکتر مهرپرور 16

دكتر درزي 18

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 17

دکتر تاجیک 20

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

 

دكتر حيدري 17

دكتر باروت 15

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر عرب احمدي 11:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر ولي پور 10

دكتر عبدي 9

 

دكتر حيدري 09:30

دكتر باروت 7:30

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر ساکت 18

دكتر درزي 16

دکتر مهرپرور 18

دكتر نادري 18

دكتر تاجيك 20

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

 

دكتر حيدري 17

دکتر صفائی 17

دكتر باروت 15

 

 

چهارشنبه

صبح

دكتر درزي 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر دارابيان 7:30

دكتر عبدالهيان 8

دكتر عباسي 9

 

خانم اسماعیل پور 8

دكتر صفائي 10:30

دكتر اعرابيان 7:30

دكتر باروت 7:30

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساکت 18

دکتر مهرپرور 16

دكتر درزي 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16

دكتر تاجيك 20

دكتر ولي پور 17

 

آقای میرعماد 15

دكتر سروش نيا 13

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر رضائي11:30

 

خانم حقيقت 10

 

 

 

عصر

دكتر ساکت 18

دكتر درزي 16

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر رضائي 17

 

خانم عمرانی 17

 

 

 

جمعه

صبح

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

 

 

 

عصر

دكتر ساکت 18

 

 

 

 

 

دكتر صرامي 17

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

  

 

ايام هفته

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و داخلي عفوني و

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 گوارش

فوق تخصص غدد ،ديابت و تغذيه

كليه و
فوق تخصص کليه

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

شنبه

صبح

دكتر طاهري 11

دکتر معماریان11

دكتر سلطاني 7:30

دکتر دبيري 9

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكترعزیز زاده 9

 

عصر

دکتر معماریان18

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

 

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اسدي (غدد اطفال)17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

يکشنبه

صبح

دكتر دوست محمديان 11:30

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر طاهري 11

دكتر همتي 8

دكتر نوبخت 8:30

دكتر پيمان فر 9

 

دكتر يارمحمدي 10

 

دكتر عزيززاده 9

 

عصر

دکتر معماریان18

دکتر نساجي 17

دكتر طاهري 17:30

 

 

 

دكتر فروتن 16

دكتر اسدي(غدد اطفال)17

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

دكتر جندقي 11

دكتر طاهري 11

دكتر مولاتي  8

دكتر ايزدي 12:30

 

دكتر فروتن 9

دكتر دوست محمديان 9:30

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

عصر

دکتر معماریان18

دکتر نساجي 17

دكتر طاهري 17:30
دكتر گوهري 18:30

دکتر ملانوروزی 17

 

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

سه شنبه

صبح

دکتر دوست محمدیان 12:30

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر طاهري 11

دكتر برزگر 9

 

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر دوست محمديان 9:30

 

 

 

 

عصر

دکتر معماریان 18

دکتر نساجي 17
دكتر گوهري 18:30

دكتر حسيني فر 17

 


دكتر فروتن 16

دكتر اردستاني 17

 

 

 

 

چهارشنبه

صبح

دكتر طاهري 11

دکتر ملانوروزی 9

دكتر ايزدي 12:30

دكتر نوبخت 10

دكتر فروتن 9

دكتريارمحمدي 10

دكتر عرب 12:30

 

دكتر طاهري 9

دكتر  يغمايي 8:30

 

عصر

دکتر معماریان 18

دکتر نساجي 17
دکتر جندقی 17

دكتر گوهري 18:30

دكتر حسيني فر 17

 

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

پنجشنبه

صبح

دكتر ايزدي 10

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1004922 : کل بازدید 487 : بازدید امروز 0.53 : زمان بارگزاری صفحه 1672 : بازدید این صفحه 20 : بازدیدکنندگان آنلاين