برنامه پزشکان ماهانه
 

 

 

آذر 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

 

ايام هفته

جراح و متخصص 
مغز و اعصاب

زنان و زايمان

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

فوق تخصص نوزادان و عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

چشم پزشك و
بینایی سنجی

طب كار

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني  و ژنتیک

متخصص ارتوپد

آسم و
آلرژي

فوق تخصص خون و سرطان

 

 

شنبه

صبح

دكتر مسعوديان 11

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

 

دكتر عباسي 9

 

 

دکتر بهنام 10

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

 

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکتر حسینی (اطفال) 16

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکترنوري پور 16

دکتر نادری 16:30

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

خانم حقيقت 17

 

دكتر صرامي

دکتر لواف 15

دكتر حيدري 17

دکتر خالقی هاشمی 17

 

 

 

يکشنبه

صبح

 

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر عرب احمدی 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

دكتر خوارزم 10

دكتر اسكندريان 10:30

دكتر دارابيان 7:30

   

 

دكتر بهنام 9:30

دکتر ستوده 13

 

 

 

 

عصر

دکتر روحانی 17

دكتر مسعوديان 18

دکتر ساکت 17

دکتر درزی17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دکتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

خانم حقيقت 17

دکتر صدر 17

 

دكتر صرامي

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

دکتر خالقی هاشمی 16

 

 

 

دوشنبه

صبح

 

دكتر فائز 11
 (يك هفته درميان )

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر بوباش 10:30

دكتر ولي پور 10

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

 

دكتر صفائي 11

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

 

 

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکتر روحانی 17

دکتر ساکت 17

دكتر درزي 17:30

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17

 

دكتر صرامي

دکتر لواف 15

دكتر حيدري 17

دکتر سروش نیا 13

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر سمائي10:30

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

دكتر عبدي 9

 

 

دكتر حيدري 9:30

دکتر باروت 7:30

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکتر ساکت 17

دكتر درزي 17:30

دكتر نادري 18

دكتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

 

دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

دکتر صفائی 17

دكتر باروت 16

 

 

 

چهارشنبه

صبح

   

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر عبدالهيان 8

دكتر عباسي 9

دکترپهلوان  8

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر صفائي 10:30

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دكتر اعرابيان 7:30

دکتر باروت 7:30

 

 

 

عصر

دکتر روحانی 17

دكتر مسعوديان 18

دکتر حسینی (اطفال) 16

دکتر ساکت 17

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16
دكتر دانايي 16

دكتر تاجيك 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

 

دكتر صرامي

دکتر میرعماد 15

دکتر عمرانی 17

دكتر باروت 16

 

 

 

پنجشنبه

صبح

 

دكتر عرب احمدی 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر رضائي11:30

 

دکتر صدر 10

 

 

دكتر حقيقت 10

دكتر باروت 7:30

 

 

 

عصر

دکتر ساکت 17

 

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر رضائي 17

     

دكتر صرامي

 

دکتر خالقی هاشمی 16

 

 

 

جمعه

صبح

   

دكتر ذوالفقاري 10

     

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر ساکت 17

 

 

 

 

 

دكتر صرامي

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                            

 

  

 

ايام هفته

متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي
و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و داخلي عفوني

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد
ديابت و تغذيه

كليه و
فوق تخصص کليه

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

اکو قلب جنین

و فوق تخصص قلب اطفال

 

شنبه

صبح

دکتر رمضانی 10

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر طاهري 11

 

دکتر کرمی 11

دکتر دبيري 9

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين
شنبه هر ماه 8

 

دکتر همتیان
(قلب اطفال) 12:30

 

عصر

دکتر رمضانی 16

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دکتر معماریان:18

دكتر  ملانوروزي 17

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اسدي (غدد)17

 

دكتر
حسين زاده
  19

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

 

يکشنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

دکتر حامدي 9

دكتر دوست محمديان 12

دكتر طاهري 11

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر همتي 8

دکتر ملانوروزی 9

دكتر نوبخت 8:30

دكتر پيمان فر 9

دکتر نجم الدین 9

 

 

دكتر عزيززاده 9

 

دکتر همتیان
(قلب اطفال) 12:30

 

عصر

دکتر رمضانی 16

 

دکتر نساجي 16

دكتر طاهري 17:30
دكتر گوهري 18:30

دکتر معماریان:18

دکتر کرمی 19

 

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

دكتر اسدي(غدد)17

 

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

 

دوشنبه

صبح

 

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر خواجه علی 9:30

دكتر جندقي 11

دكتر طاهري 11

 

دكتر مولاتي  8

دكتر ايزدي 12:30

 

دكتر فروتن 9

دكتر دوست محمديان 9:30

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

دکتر همتیان
(قلب اطفال) 12:30

 

عصر

 

دکتر یوسفیان 19

دکتر نساجي 16

دكتر طاهري 17:30
دكتر گوهري 18:30

دکتر معماریان:18

 

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

 

دكتر
حسين زاده
  19

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

 

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 12:30

دکترخواجه علی 9:30

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر طاهري 11

دكتر معماريان 8:20

دکتر دربان 11

دكتر برزگر 9

دکتر سلطانی 9:30

دکتر کرمی 11

 

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر دوست محمديان 9:30

دکتر نجم الدین 10

دكتر يارمحمدي 9

 

 

 

دکتر همتیان
(قلب اطفال) 12:30

 

عصر

 

دکتر یوسفیان 19

دکتر نساجي 16

دكتر طاهري 17:30
دكتر گوهري 18:30

دکتر معماریان:18

دکتر اسمعیلی نژاد 16

دكتر حسيني فر 17

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اردستاني 17

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

 

چهارشنبه

صبح

 

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر طاهري 11

 

دكتر ايزدي 12:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر فروتن 9

دكتر عرب 12:30

 

دكتر طاهري 9

دكتر  يغمايي 10

 

دکتر همتیان
(قلب اطفال) 9

دکتر همتیان (اکو)9:30

 

عصر

 

دكتر يوسفيان 19

دکتر نساجي 16
دکتر جندقی 17

دكتر گوهري 18:30

دکتر معماریان:18

دكتر حسيني فر 17

 

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر
حسين زاده
  19

 

 

 

 

پنجشنبه

صبح

 

دکتر همتی 9

    آقای حسینی(شنوایی)

دكتر خواجه علي 8:30

 

دکتر کرمی 10

 

 

دكتر يارمحمدي 7:30

 

 

 

 

 

عصر

 

دكتر يوسفيان 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

دكتر يوسفيان 19

 

 

دکتر ملانوروزی 9

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

12.00
نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1004917 : کل بازدید 482 : بازدید امروز 0.57 : زمان بارگزاری صفحه 29899 : بازدید این صفحه 21 : بازدیدکنندگان آنلاين