برنامه پزشکان ماهانه
 

12.00

 

 

مهر 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص  مغز و اعصاب

زنان و زايمان

فوق تخصص

قلب وخون اطفال

فوق تخصص نوزادان و عفوني

جراح و متخصص
قلب و عروق

چشم پزشك و
بینایی سنجی

طب كار

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

گفتار درماني  و ژنتیک

ارتوپد

آسم و
آلرژي

فوق تخصص خون و سرطان

شنبه

صبح

دكتر مسعوديان 11

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دكتر عباسي 9

 

دکتر بهنام 10

دكتر باروت 7:30

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17:30

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکترنوري پور 16

دکتر نادری 16:30

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

 

 

 

يکشنبه

صبح

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دكتر درزي 18

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر يزديها 10

 دکتر رضائی 10

دكتر خوارزم 10

دكتر اسكندريان 10:30

 

دكتر بهنام 9:30

دکتر ستوده 13

 

دكتر تقوايي 10

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17:30

دكترآقاعمو16:30

دكتر درزي 18

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر رضائي 17

دکتر تاجیک 19:30

دکتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

خانم بهاریان 15

دكتر حيدري 17

 

 

 

دوشنبه

صبح

دكتر فائز 11
 (يك هفته درميان )

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر بوباش 10:30

دكتر ولي پور 10

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

 

دكتر صفائي 11

 

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17:30

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16

دکتر تاجیک 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

 

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر سمائي10:30

دكتر عرب احمدي 11:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر عبدي 9

 

دكتر حيدري 09:30

 

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17:30

دكتر درزي 17:30

دكتر نادري 18

دكتر قدس 17

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر 17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دكتر حيدري 17

دکتر صفائی 17

 

 

 

چهارشنبه

صبح

دكتر درزي 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر انتظاري نسب 10

دكتر دارابيان 7:30

دكتر عبدالهيان 8

دكتر عباسي 9

دکتر پهلوان  8

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر صفائي 10:30

دكتر اعرابيان 7:30

دكتر سروش نيا 13

 

 

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر ساكت 17:30

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر نوري پور 16
دكتر دانايي 16

دكتر تاجيك 19:30

دكتر ولي پور 17

دكتر صدر17:30

خانم حقيقت 17:30

دكتر صرامي

دکتر میرعماد 15

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دكتر درزي 11:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر رضائي11:30

 

دكتر حقيقت 10

 

 

 

عصر

دكتر ساكت 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دكتر رضائي 17

دكتر صرامي

خانم دكتر عمرانی 17

 

 

 

جمعه

صبح

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

دكتر باروت 7:30

 

 

عصر

دكتر ساكت 17:30

 

 

 

 

 

دكتر صرامي

 

دكتر باروت 15

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

  

 

ايام هفته

متخصص

طب سنتي و طب فيزيكي
و سوزني

طب پیشگیری

جراح گوش و حلق بينی

شنوایی سنجی

متخصص داخلی و داخلي عفوني و

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 گوارش

فوق تخصص غدد ،ديابت و تغذيه

كليه و
فوق تخصص کليه

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

شنبه

صبح

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر طاهري 11

دكتر سلطاني 7:30

دکتر دبيري 9

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين شنبه هر ماه 8

 

عصر

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

 

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17
دكتر فروتن 16

دكتر اسدي (غدد)17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر حامدي 9

دكتر دوست محمديان 12

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر خواجه علي 8:30

دكتر طاهري 11

دكتر همتي 8

دكتر نوبخت 8:30

دكتر پيمان فر 9

 

دكتر يارمحمدي 10:30

 

دكتر عزيززاده 9

 

عصر

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16

دكتر طاهري 17:30
دكتر گوهري 18:30

 

 

 

دكتر فروتن 16

دكتر اسدي(غدد)17

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر جندقي 11

دكتر طاهري 11

دكتر مولاتي  8

دكتر ايزدي 12:30

 

دكتر فروتن 9

دكتر دوست محمديان 9:30

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

عصر

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16

دكتر طاهري 17:30
دكتر گوهري 18:30

دكتر ملانوروزي 17

دكتر پيمان فر17

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر فروتن 16

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 12:30

دكتر معماريان 8:20

دكتر ذوالفقاري 10

دكتر طاهري 11

دكتر برزگر 9

 

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر دوست محمديان 9:30

دكتريارمحمدي 9:30

 

 

 

عصر

دکتر معماریان:17

دکتر نساجي 16
دكتر گوهري 18:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر پيمان فر17


دكتر فروتن 16

دكتر اردستاني 17

 

 

 

 

چهارشنبه

صبح

آقای حسینی(شنوایی)

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر ملانوروزي 9

دكتر ايزدي 12:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر فروتن 9

دكتر عرب 12:30

 

دكتر طاهري 9

دكتر  يغمايي 10

 

عصر

دكتر يوسفيان 19:30

دکتر معماریان:17 

دکتر نساجي 16
دکتر جندقی 17

دكتر گوهري 18:30

دكتر حسيني فر 17

 

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر همتی 9

    آقای حسینی(شنوایی)

دكتر ايزدي 10

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

948921 : کل بازدید 116 : بازدید امروز 0.39 : زمان بارگزاری صفحه 28704 : بازدید این صفحه 20 : بازدیدکنندگان آنلاين